Vecka 1 – De fem friheterna

Definition av välfärd

Det har gjorts många försök att finna en vetenskaplig definition av djurvälfärd som kan underlätta objektiva diskussioner av dessa komplexa frågor.
Den mest utbredda definitionen internationellt har blivit de Fem Friheterna för Djurvälfärd (The Five Freedoms for Animal Welfare). Om dessa friheter uppfylls anses djuren ha en god välfärd. Men det finns fortfarande utvecklingsmöjligheter med denna definition.

Man arbetar idag på många håll för att kunna bevisa, på ett forskningsbaserat sätt, att djur har känslor och åsikter och ser på sin egen välfärd olika. För oss som arbetar med djur och har levt med djur i vår närhet under en längre tid kan detta låta självklart, men för att kunna förbättra välfärden för djur i exempelvis produktionsbranschen, så krävs det forskningsbaserade belägg för att kunna göra de förändringar som behövs.

Lagen i Sverige

Den svenska djurskyddslagen är unik på grund av att den föreskriver att djur skall hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt (§ 4 DL).
Djurens rätt till naturligt beteende finns även reglerat i djurskyddsförordningen, § 1 och § 3.
Vidare skall både djurstallar (§ 5–6) och ny teknik (§ 7–8) förprövas utifrån djurskydds- och djurhälsosynpunkt innan de tas i bruk. Djurskyddsförordningen reglerar även vissa specifika aspekter som har betydelse för vissa djurslags förmåga att bete sig naturligt (§ 9–16). I de föreskrifter som Jordbruksverket utfärdat för djurhållning inom lantbruket (SJVFS 2003:6) finns ytterligare regleringar av skötsel och djurmiljö.

Trots att detta finns i dagens djurhållning ses stora skillnader då det gäller uppfyllandet av djurskyddslagens krav på möjlighet att bete sig naturligt. Jordbruksverket utfärdade föreskrifter ger olika möjligheter för olika djurslag och till och med olika åldersgrupper av samma djurslag. Om man jämför en omfattande amkobesättning för nötköttsproduktion med en minkfarm för pälsproduktion.
Båda drifts­formerna sker idag i enlighet med Jordbruksverkets föreskrifter, men skillnaderna då det gäller djurens möjligheter att utföra sina naturliga beteenden är uppenbara. Jordbruksverket har även i en särskild översyn över gällande regelverk för minkhållning konstaterat att det finns indikationer på att minkhållningen inte uppfyller 4 § i djur­skyddslagen. På liknande sätt kan stora skillnader ses då det gäller djurens möjligheter att bete sig naturligt mellan t.ex. en konventionell specialiserad slaktsvinsproducent och en slaktsvinsproducent som satsat på kall lösdrift.

Motion till riksdagen2003/04:MJ381av Åsa Domeij


Vad är de fem friheterna?

När man pratar om djurvälfärd är det framförallt viktigt att göra bedömningen för individen. Det är viktigt att komma ihåg att, precis som vi människor, har djur olika preferenser, erfarenheter, och känslor när det kommer till samma situation eller upplevelse. Till exempel så kan en individ känns trygghet där den andra känner oro för samma moment. Det som stressar en individ kanske inte stressar en annan. Det som känns läskigt för en kan kännas roligt för en annan.
När man pratar om de fem friheterna är det grundstenar för att bedöma välfärden.

 1. Frihet från hunger och törst
Amurleoparden klassas som akut hotad och man tror att det bara finns omkring 100 individer kvar i det vilda.

Alla djur behöver mat och vatten. Men ibland är det inte helt självklart att det uppfylls. Speciellt inte för hemlösa, domesticerade djur som vildkatter, vildhundar, vildkaniner och tamdjur som släppts ut i tron om att de klarar sig själva.
Det är viktigt att förstå att domesticerade djur är djur som avlats genom historiens gång att vara människans ”bästa vän”. Det innebär också att de är beroende av oss människor på mer än ett sätt. Sällskap, omvårdnad, föda och trygghet.

2. Frihet från obehag

Frihet från obehag syftar till att djuret ska ha rätt till att känna välbefinnande i sin vardag. Genom att ordna med en lämplig miljö som bland annat inkluderar skydd och en komfortabel viloplats kan vi uppfylla denna frihet.

3. Frihet från smärta, skada och sjukdom

Vi har enligt Svensk lagstiftning en skyldighet att ge våra djur en god välfärd.

Som rubriken antyder ska alla djur ha rätt till frihet från smärta, skada och sjukdom.
I praktiken i Sverige innebär det, som nämnt tidigare, att vi djurägare/skötare har en skyldighet att skydda våra djur mot dessa samt söka veterinärvård om så skulle uppstå.

4. Frihet att utföra naturligt beteende

Miljöer där djuret vistas ska erbjuda djuret att utföra samtliga naturliga (för arten) beteenden så som lek, vila, sysselsättning, motion och födosök.
Grisar eller kor som står fast i bås eller spiltor större delen av året har ofta inte möjlighet till dessa beteenden i full utsträckning.

5. Frihet från rädsla och oro

Denna kategori kan innebära olika saker för olika arter och till och med individer och det gäller att se till välfärd på individnivå eftersom välfärd är den egenupplevda upplevelsen av sin tillvaro. Det som skrämmer en individ behöver inte skrämma den andra. Det som en individ upplever som ett oroligt moment eller tillvaro kanske inte påverkar en annan individ av samma art.


Maslow’s Behovspyramid

Ett annat erkänt sätt att bedöma djurvälfärd är Maslow’s behovspyramid. Den beskriver något mer utförligt vad djurvälfärd innebär och vad god välfärd bygger på.

6. Längst ner i pyramiden finner vi den bredaste stapeln som innefattar fysiologiska behov så som skydd mot väder och vind, rent vatten, mat och rena levnadsförhållanden.

5. Ovanför finner vi veterinärvård. Där syftar man till en tillvaro fri från sjukdom, skador som får behandling samt en korrekt sammansatt kost anpassat för arten och individen.

4. Sedan hamnar vi på säkerhetsbehov. Det syftar till att individen lever ett tryggt liv med välbefinnande, omvårdnad och säker omgivning.

3. Sedan kommer sociala behov. Det skiljer sig huruvida djuret är solitärt eller socialt samt i vilken ålder den är. Men alla djur har sociala behov på ett eller annat sätt. Tillfälligt eller permanent.

2. Näst högst upp finner vi mental stimulering. Djur som lever i fångenskap har inte samma möjligheter att få upplopp för alla sina naturliga behov av sysselsättning. Här behöver man som djurägare/vårdare arbeta med miljöberikning.

 1. Höst upp i pyramiden finner vi ordet valfrihet. Det syftar till att djuret ska ha så stor möjlighet som möjligt att få göra egna val.

Regelverket gäller för dig som djurhållare, oavsett om du äger, tillfälligt sköter eller arbetar med djuret.

Under följande veckor ska vi gå igenom begreppet välfärd och alla dess olika delar. Vi får aldrig någonsin slå oss för bröstet och säga “Nu har vi uppnått total välfärd!” för hela tiden kommer ny forskning och nya råd gällande alla olika djurarter. Sättet vi arbetar på nu kommer ha förbättrats redan inom en femårsperiod och lagarna kommer hela tiden att stramas åt för att gynna djurens välfärd.

För att behandla välfärd behöver vi i första hand vara pålästa om våra svenska lagar.
De lägger grunden för den minimi-välfärd som finns i Sverige. Ett bra verktyg att använda sig av för att tolka lagstiftningen är www.jordbruksverket.se


Instuderingsfrågor

Besvarade följande frågeställningar och arbeta med dom tills du känner att du kan och förstår dom. Dessa frågor ska INTE skickas in utan är till för dig att säkerställa att du förstått det du läst om i lektionen ovan.

 1. Vilka är de fem friheterna?
 2. I vilka djurskyddsförordningar finns “djurens rätt till naturligt beteende” reglerat?
 3. Varför har man tagit fram dessa 5 friheter för djurvälfärd?
 4. Vad är Maslow’s behovspyramid?
 5. Vad är grundbehoven för ett djurs välfärd enligt Maslow?
 6. För vem bedömer man välfärden? individen eller flocken/arten?
 7. Om man uppnått de 5 friheterna, är det samma sak som god välfärd? Varför/varför inte?
 8. Hur kan du med egna ord beskriva kategorin “frihet från rädsla och oro”
 9. Om du fick lägga till ytterligare en “frihet” vad skulle det vara och varför?
 10. Var kan vi finna information om Sveriges lagar, regler, förordningar och författningar gällande djur?

Gå vidare till “Vecka 1 – Miljövälfärd”