Vecka 2 – Miljöberikning

Visste du att vissa hundraser har simhud mellan tårna?

Vad är berikning?

Nu när vi lärt oss om allt som måste finnas i djurens miljö för ett stimulerande liv är det dags att gå vidare med att lära oss om berikning. Till skillnad från allt ”obligatoriskt” som måste finnas i hagen/hägnet/buren så är det också viktigt med berikning. Berikning är någonting man gör för att stimulera respektive djurarts naturliga behov och instinkter. Berikning kan liknas med utförandet av ett specifikt ”intresse” hos arten och det kan se ut på många olika sätt beroende på vad man önskar för specifikt resultat. Till exempel:
En huskatt som bor inomhus, och som har all nödvändig inredning, har fortfarande vissa behov som kan vara svåra att tillgodose inomhus. Till exempel jaktinstinkt och födosökande.
Här kan leksaksmöss vara till hjälp för att stimulera kattens jaktintresse. Man kan också, istället för att servera maten ur skål, gömma den på olika kluriga ställen efter en lekstund. På så sätt får katten först jaga ”maten” och sedan äta fodret på ställen den behövt söka sig fram till med hjälp av sitt luktsinne.
Detta beteende är något som utförs hela tiden av en katt som lever vilt eller som lever ute. Stora delar av dagen går åt till lek och jakt. Byten och spännande dofter kommer naturligt ute i naturen. Något som inomhuskatten ofta gå miste om.

Att jobba med berikning i vardagen behöver inte vara svårt. Det finns många olika sorters berikning och du märker snabbt vad ditt djur uppskattar när du ser till artens naturliga behov. Vissa arter har större behov av att utföra vissa beteenden, men det kan också variera från individ till individ. Man kan dela upp berikning i sex olika kategorier; Födobaserad berikning, fysisk berikning, sensorisk berikning, social berikning och kognitiv berikning och miljöberikning.  

Viktigt att tänka på:
1) Vilka är de naturliga beteendena och behoven för arten?
2) Vilka speciella behov har just min art eller ras?
3) Vilken berikning passar just mitt djurs personlighet, ålder och kön?
4) Vilka beteenden får de inte utlopp för?
5) Hur ska vi ersätta dessa?

Varför är berikning så viktigt?

En bild som visar katt, däggdjur, träd, gräs

Automatiskt genererad beskrivning
Visste du att katter uppfattar ljud med högre frekvens än både människan och hunden?

Om vi återgår till exemplet om huskatten som bor inomhus och ser till vad katten går miste om när jakten och födosöket uteblir.
Behovet att jaga är en medfödd instinkt, som inte alltid har att göra med om katten är hungrig eller mätt. Katten jagar alltså för jaktens egen skull. Det är ett nedärvt jaktbeteende djupt rotat i tamkatten. För kattens välmående är detta något som den måste få utlopp för.
När katten jagar håller den fullt fokus. Den använder alla sina sinnen för att söka upp, smyga på och attackera sitt byte.
Det stimulerar hjärnan, luktsinnet, hörseln och synen. Själva jakten stimulerar också kondition, hjärtat, muskler och ämnesomsättning.
Så tar man bort jakten, stimuleras inte alla dessa faktorer och kan på lång sikt även försämras. Berikning är alltså otroligt viktigt för alla djur som lever med oss människor i fångenskap.

Födobaserad berikning

En bild som visar gräs, däggdjur, hö, stående

Automatiskt genererad beskrivning
Det är viktigt att kontrollera kvalitén på hö innan utfodring.
Unken doft eller mögel är inte ovanligt och kan leda till hälsoproblem.

Födobaserad berikning innefattar berikning som är kopplad till mat eller godis. Här kan man stimulera flera olika beteenden beroende på hur man bygger berikningen.
– Gömma mat kan stimulera sökbehovet hos de flesta djur genom att låta djuret använda sitt luktsinne för att hitta maten.
– Lägga spår av godisbitar eller matbitar stimulerar sökbehovet och ger samtidigt regelbundna belöningar när djuret hittar en matbit under spårets gång.
– Försvåra matintaget kan göras genom att gömma maten i behållare av olika slag som måste öppnas för att komma åt maten. Här är det viktigt att anpassa momentet till respektive djurart så att det finns en möjlighet att i slutändan komma in till maten.
En burk med skruvlock kan fungera bra till en apa eller lemur men är olämpligt för en hund eller katt som inte har samma fysiska förutsättningar.

Fysisk berikning

En studie på apor visar att ungar som föds inomhus i stilla miljöer får sämre syn än de som växer upp i rörliga utomhusmiljöer.

Fysisk berikning innebär att man stimulerar djurets fysik. Det kan vara rörelse, fysisk motion, hoppa, klättra, balansera, gräva, vandra, krypa under osv. Här gäller det åter igen att se till hur djuret gör i det vilda. För en hund är bra fysisk berikning promenader, löpturer och möjligheten att få gräva. Men en chinchilla har däremot ett klätterbehov och behov av att rulla sig i sand. Fysisk berikning är otroligt viktig för djurets kondition och muskler.
Enligt SLU universitetsdjursjukhuset är ett av de största hälsoproblemen hos våra husdjur idag övervikt. Så mycket som varannan hund och katt visade sig lida av övervikt i en studie. Överviktiga hundar och katter löper mycket högre risk att drabbas av diabetes, ledproblem och hjärtsjukdomar och får därigenom en kortare livslängd och sämre livskvalitet.

Sensorisk berikning

En bild som visar gräs, utomhus, däggdjur, vit

Automatiskt genererad beskrivning
Visste du att maskrosor är en riktigt nyttoväxt, fullproppad med näringsämnen!

Sensorisk berikning innefattar inslag i djurets miljö som stimulerar dess sinnen, till exempel hörsel, känsel, syn och lukt. I det vilda möter djur dagligen varierade sensoriska stimuli, från exempelvis synintryck och olika typer av ljud och dofter, något de ofta går miste om till viss del i fångenskap.
Lik all annan berikning behöver man se till att även denna berikning är i enlighet med det som är naturligt för arten och fundera över vad man önskar uppnå med berikningen.

Johanna Stenfelt – SLU skriver i sin studie om berikning från 2020: ”Graham et al. (2005) undersökte effekten av olika dofter på beteendet hos hundar i hundhem, med hjälp av aromalampor som med värmeljus värmer upp doftoljor. Lavendel, men även i viss utsträckning kamomill, visades i studien ha en tydligt lugnande effekt med signifikant ökad vila och minskad vokalisering jämfört med när inga oljor användes. I motsats fann författarna att pepparmint och rosmarin hade en uppiggande effekt där hundarna vilade mindre och rörde sig mer än när inga oljor användes. Författarna såg även en ökning av vokalisering framför allt vid användning av pepparmint. Inga tecken visades på habituering. Binks et al. (2018) byggde vidare på studien av Graham et al. (2005) och undersökte effekterna av vanilj, kokos, ingefära och valeriana. Doftoljorna droppades denna gång i stället på mikrofiberdukar som sedan placerades hos hundarna. Samtliga fyra dofter visades ha en lugnande effekt med minskad rörelse och förflyttning i boxen, samt minskad vokalisering. Författarna kunde visa att hundarna både vilade och sov mer med samtliga dofter, men att kokos och ingefära var de dofter som hade störst effekt på framför allt sömn. I en större studie av Uccheddu et al. (2018) undersöktes förändringar i beteende och kortisolnivåer som respons på doftberikning. Totalt utrustades 110 hundar i hundhem med bomullshalsband doftsatta med olika doftoljor. Författarna fann sänkta kortisolnivåer för 11 hundar med lavendeldoftande halsband, och positiva beteendeförändringar med indikationer på reducerad stress och ökad avslappning i samband med bland andra pomerans, cypress, lager och rosengeranium.” – Johanna Stenfelt – SLU.

Social berikning

En bild som visar gräs, utomhus, hund, fält

Automatiskt genererad beskrivning
Visste du att hundar gör lekinviter mot andra hundar och förväntas leka schysst med varandra? Annars slutar leken.

Socialt samspel är viktigt för alla djur sociala (flockdjur) som solitära (ensamlevande). Dock i olika utsträckning och omfattning.
Det sociala kan innefatta putsande och vård inom gruppen. Samarbete genom jakt, spår eller träning. Att inte uteslutas från flocken. Lek som varvas med kel. Att tillåta individen kommunicera med andra individer genom lek och språk.
Social berikning behöver på något sätt stimulera dessa faktorer. Enklast genom att ha en artfrände till socialt levande djur eller tillfälligt möta andra individer om det kan ske på ett riskfritt sätt utan att innebära stress.
Även ett solitärt levande djur behöver få någon form av social stimulans. Det kan utgöras av oss människor, möte med artfrände för parning eller upplevelse av andra arter i närmiljön som inte hotar eller stressar det egna reviret.

Kognitiv berikning

Kognitiv berikning syftar till att ge djuren artanpassade och lagom svåra problem som de både behöver arbeta kognitivt och interagera med för att lösa. Ett enkelt exempel är ett aktivitetsspel likt bilden ovan. Här har vi både en kognitiv- och födobaserad berikning i samma. Det kognitiva är att lösa aktivitetsplattan för att komma åt maten eller godiset.
Det kan och utgöra flera moment innan belöningen kommer.
Till exempel:
– Låt hunden hitta en gömd ”target” och sätta tassen eller nosen mot objektet.
– När hunden klarat första momentet kommer ett belöningsljud ifrån människan som sedan delar ut ett pussel för hunden att lösa, till exempel aktivitetsspelet på bilden.

Här måste hunden tänka på momenten i rätt ordning för att det ska bli rätt. Viktigt är att endast använda sig av positiv förstärkning för att inte skapa frustration i svåra moment.

Vad är målet med berikningen?

Visste du att hundar ofta synkar sina lekinviter för att visa att man inte vill den andre illa?

För att skapa en berikning behöver man först lära sig om djurarten som ska ha berikningen. Fundera sedan ut vad som är målet med berikningen. Är det att öka djurets fysiska aktivitet? Locka djuret att använda sitt luktsinne?
Oavsett mål behöver du anpassa berikningen och samtidigt se till att syftet och berikningen är naturlig för djurarten.

Om man tar en enkel foderboll som exempel:
En boll fylls med godis som trillar ur ett eller flera hål. En apa, hund och kanin kommer att aktivera sig på olika sätt med samma föremål beroende på vad som är naturligt för arten. Apan kommer använda sina fingrar för att pilla ut godiset ur bollen för det är så apor söker föda i naturen. Hunden kommer använda sin nos för att känna doft, putta och tassa på bollen och en kanin kommer att försöka gräva fram godiset.
Här kan man fundera på om bollen kan bytas ut till något annat för att passa respektive art bättre.
När du gjort din berikning är det bra att studera djuret medan berikningen används och se hur djuret beter sig med föremålet.
Utvärdera: uppnådde berikningen önskat resultat och verkar djuret tycka om det? Vad väcker berikningen för känslor och beteende hos djuret? Frustration? Nyfikenhet? Rädsla? Jaktlust?

Minska stressbeteenden/onaturliga beteenden

Om målet med berikningen är att minska stressbeteenden är det viktigt att först analysera vad som orsakar stress hos djuret. Är det onaturlig miljö? För lite rörelsemöjlighet? För lite sysselsättning?
Anpassa berikningen för att locka till positiva upplevelser för djuret. Att införa en svår kognitiv berikning kan bli ännu ett stressmoment för ett redan stressat djur. Istället kanske en sensorisk berikning är lämpligare, ytterligare en koja eller gömställe för att ge djuret ökad trygghet.

Mental stimulering

Har du ett djur som har svårt att komma till ro och som verkar behöva mer än fysisk träning för att vara nöjt.
Här kan en kognitiv berikning vara lämpligt. Ett pussel att lösa för godisbelöning eller ett doftspår att följa. Anpassa pussel och doftspår till respektive djurart och se till vad som är naturligt.

Fysisk stimulering

Fysisk stimulering kan vara allt från långpromenad, joggingtur eller simtur beroende på vad som är lämpligt för djuret. Fysisk stimulering kan också vara behagliga/naturliga ljud eller en ny halmbädd att böka runt i. En fysisk stimulering ska vara behagligt för djurets sinnen.

Uppmuntra till reproduktion

För att uppmana djur till reproduktion behöver man åter igen lära sig om vad som är naturligt för arten. Hur går uppvaktningsbeteende till? Vad har djuret för rutiner inför parning och dräktighet? Behövs något visst bomaterial? Temperatur? Luftfuktighet?
Vad kan du berika med för att uppmuntra till beteenden som är kopplade till reproduktion?

Undervisningssyfte

En berikning kan också göras för undervisningssyfte. Här bör man lägga mer tid på dokumentation för att kunna utvärdera berikningen flera gånger samt lära ut syftet till andra.

Finns det någon risk med berikningen?

Visste du att valpar leker för att förbereda sig för verkliga situationer senare i livet?

Gör en bedömning av berikningen innan du placerar den hos djuret. Vad finns för risker med denna typ av berikning? Kan djuret fastna? Klämma sig? Kan det innebära svårigheter eller risker för kollegor som arbetar i samma utrymme? Kan djuret använda berikningen för att rymma? Kan djuret sätta i halsen? Kan det innebära stress eller obehag för djuret?
Ställ dessa frågor till dig själv och glöm inte att observera djuret när du väl introducerat berikningen för att se om du missat några risker.

Tidsåtgång?

Det kan vara en god idé att ta reda på tidsåtgången för att skapa berikningen.
Som husdjursägare kanske man ibland känner att tiden inte räcker till för extra berikningar i vardagen. Att ta reda på hur lång tid en typ av berikning tar, inser man snabbt att det inte behöver vara alltför tidskrävande. Ur ett djurvårdarperspektiv kan det vara bra av samma orsak, tidspress och personalkostnad. Kan man underlätta berikningar genom att förbereda fler berikningar åt gången så att det går snabbare när man väl lägger fram berikningen?

Kostnad?

Berikningar kan vara billiga eller dyra att skapa. Det är bara vår fantasi som sätter gränser.
Man kan skapa roliga berikningar av saker från naturen eller saker vi återanvänder från vårt dagliga svinn. Till exempel toarullar med godis i, doftspår med kryddor, kli-stolpar av gamla sopkvastar mm. Det behöver inte vara dyrt eller omfattande.


Instuderingsfrågor

Besvarade följande frågeställningar och arbeta med dom tills du känner att du kan och förstår dom. Dessa frågor ska INTE skickas in utan är till för dig att säkerställa att du förstått det du läst om i lektionen ovan.

  1. Vad är berikning?
  2. Vilka olika typer av berikningar finns det?
  3. Vad är syftet med att göra en specifik berikning?
  4. Kan man använda samma berikning till flera olika djurarter? Varför/varför inte?
  5. Vad innebär sensorisk berikning?
  6. Vad innebär kognitiv berikning?
  7. Måste berikningar alltid ha ett syfte? Varför/varför inte?
  8. Varför ska man utvärdera en berikning?
  9. Varför är det viktigt att ta reda på hur lång tid en berikning tar?
  10. Måste en berikning kosta mycket pengar? Varför/varför inte?

Gå vidare till ” Vecka 2 – Instuderingsfrågor”