Biologisk mångfald i trädgården

I år slår Europeiska Kommissionen ett stort slag för den biologiska mångfalden!
Vi på Djurkötarkurs.se vill också vara med och bidra genom att lista saker du enkelt kan göra i din egen trädgård för att gynna den lokala biologiska mångfalden av djur, insekter, växter och organismer som samlever i harmoni.


Vad är biologisk mångfald?

Biologisk mångfald är när en del av rik natur innehar stor variation av olika arter av djur, växtlighet, insekter och organismer som samlever och drar nytta av varandra.
Människans framfart hotar idag den biologiska mångfalden på flera sätt. Till exempel genom att pollinatörer som humlor, fjärilar och bin får svårare att hitta rätt blommor att ta föda ifrån då våra åkrar blir allt större och större utan blommande växtlighet.
En annat stor bidragande faktor är utrotningen av vilda djur och växtarter och förstörelse av viktiga ekosystem.

Hur kan jag hjälpa till?

Din egen trädgård kan bli ett viktigt ekosystem för biologisk mångfald och det finns en del enkla saker du kan göra för att hjälpa insekter, pollinatörer, djur och flora att samleva i harmoni. Du kan till exempel….

Gift och gödning

 • Ingen användning av konstgödsel
 • Ingen användning av bekämpningsmedel

Häckar och buskage

 • Öppen ris- eller komposthög året runt
 • Minst 5x5m av sammanhängande snår av buskar eller träd
 • Tomtgräns eller annan avgränsning bestående av lövfällande inhemska buskar och träd
 • Minst 5 olika sorters inhemska insektspollinerande buskar och träd
 • Ostörd jord med kvarlämnade löv under buskar och träd

Stora träd och död ved

 • Minst 1 stort träd
 • Minst 1 gammalt träd med döda grenar och hål i stammen
 • Minst 1 levande lövträd med röta och håligheter i stammen
 • Minst 1 dött träd, liggande eller stående

Ört- och gräsmarker

 • Blomsterplantering: Minst 30 kvadratmeter med minst 10 olika insektspollinerande arter
 • Oklippt gräsmatta: Minst 30 kvadratmeter med minst 10 olika arter, slås max 2 gånger per år.
 • Artrik gräsmatta: Minst 50 kvadratmeter med minst 10 inhemska arter.
 • Grönt tak med växter

Våtäng och vatten

 • Fuktiga/våta områden med ängs- och kärrväxter
 • Trädgårdsdamm med eller utan fisk

Jord och vallar

 • Näringsfattig mineraljord, sand, småsten eller större stenar, minst 20 kvadratmeter.
 • Stenmur, minst 50 cm hög och 4 meter lång.
 • Hög med sten eller näringsfattig jord

Bon till fåglar och däggdjur

 • Byggnader, gamla träd eller holkar för häckande fåglar.
 • Fladdermus holkar.
 • Orörda lövhögar för igelkottar
 • Bygg insektshotell

www.djurskotarkurs.se